Skip to main content

Pensioensparen

Ook al is het pensioensparen fiscaal minder interessant dan de persoonlijke storting op uw contract aanvullend pensioen, toch biedt het pensioensparen een waaier aan spaarmogelijkheden samen met fiscale voordelen.

Het feit dat het aftrekbaar bedrag losstaat van het inkomensniveau kan interessant zijn in bepaalde situaties. De voordelen van pensioensparen op een rijtje:

  • Mogelijk voor alle belastingplichtigen, ongeacht het beroep

  • Maximum fiscaal aftrekbaar bedrag: € 990 of € 1.270 per belastingplichtige (2020). Indien u € 1.270 stort, geniet u van een belastingvoordeel van 25%. Het fiscaal voordeel is hiermee € 21 hoger dan wanneer u € 990 stort. Maar vooral: op het einde van uw contract zal uw pensioenkapitaal 28% hoger zijn, en dat maakt uiteraard een groot verschil!

  • Kan worden gecombineerd met een persoonlijke storting op een RIZIV-contract

  • Maximaal aftrekbaar bedrag onafhankelijk van het inkomen

  • Fiscaal voordeel van 30% of 25% (inkomen 2020)

De nieuwe pensioenspaarcontracten die Curalia aanbiedt sinds 1 oktober 2017 vallen onder de CuraNova-voorwaarden: een jaarlijks herzienbare intrestvoet om altijd het hoogst mogelijke rendement te kunnen aanbieden.

Pensioensparen is bedoeld voor personen die voor een bepaalde duur en in alle veiligheid wensen te sparen voor hun pensioen via een gewaarborgde rentevoet die eventueel verhoogd kan worden met een jaarlijkse winstdeelname en daarbij een fiscaal voordeel willen genieten.

In 2020 is de rentevoet op dit CuraNova contract 1,00% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname, een herverdeling van de winst van de vereniging aan toegevoegd worden. Deze winstdeelname is niet gegarandeerd en jaarlijks herzienbaar. Curalia is noch wettelijk noch contractueel verplicht om over te gaan tot winstdeelname en het recht op winstdeelname bij een individuele overeenkomst afhangt van de discretionaire bevoegdheid van Curalia.

 

Curalia biedt u een contract aan met vrijwillige en flexibele premies, met een minimum van € 50 per storting en € 100 per jaar. Dit systeem laat u toe jaarlijks het bedrag van de premie aan te passen in functie van uw financiële mogelijkheden. Bovendien ontvangt u interest van zodra de premie op uw contract gestort is.

Het pensioensparen en de individuele levensverzekering zijn levensverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht met een gegarandeerde rentevoet van het type tak 21. Deze contracten worden gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor levensverzekeringen tak 21 en bedraagt € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.

De kosten en taksen van toepassing op het pensioensparen en de individuele levensverzekering kan u terugvinden in de financiële informatiefiche.

De financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze pagina. Jaarlijks ontvangt u als verzekeringnemer een volledig overzicht van uw contract.

Elke klacht kan worden gericht aan onze klachtendienst via klacht@curalia.be of t.a.v. de Compliance Officer, Tweekerkenstraat 33 te 1000 Brussel. Indien dit geen oplossing biedt, dan kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel of www.ombudsman.as.